YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

KDV’de TEVKİFAT UYGULAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ

Adana, 09.05.2012 
İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

             1. GİRİŞ:

            117 Seri No’lu KDVGT’i 14.04.2012 tarih ve 28264 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.05.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 117 Seri No’lu KDV Genel tebliği ile KDV’de tevkifat uygulaması yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

            KDVK’nun 9. Maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre, Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak için, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların yanı sıra gerekli gördüğü diğer hallerde de işleme taraf olanları (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutabilecektir. 

            KDV tevkifatı ihtiyari değil, kapsama alınan işlemlerde zorunlu bir uygulamadır. Tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar kendiliğinden tevkifat yapamazlar. 

            Tam Tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.

            Kısmi Tevkifat: Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcı (teslim veya hizmeti yapan) tarafından beyan edilip ödenmesidir.

            2. 2 NO’LU KDV BEYANI:

            2 No’lu KDV beyannamesinin beyanında, vergiyi doğuran olay açısından KDVK’nun 10.Maddesi, beyanname verme zamanı yönünden ise 41.Maddesi esas alınacaktır. Başka bir ifadeyle, sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde (ertesi ay) yapılacaktır. 1 No’lu KDV beyannamesi de aynı dönemde beyan edilecektir.

            İşlem bedelinin ödenmemesi, faturanın zamanında düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi, tevkifatın yapılarak süresi içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir.

            Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları, tevkif ettikleri vergiyi, 2 No’lu KDV beyannamesi ile yukarıda izah edildiği şekilde beyan edeceklerdir. 2 No’lu KDV beyannamesi sadece, tevkifata tabi işlemin olduğu dönemlerde verilir.

            Gerçek usulde KDV mükellefleri, 1015B beyanname kodlu KDV 2 Beyannamesini kullanacaklardır.

            Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar 9015 beyanname kodlu KDV 2 beyannamesini kullanacaklardır.

            3. İNDİRİM:

            Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

            Örnek: KDV hariç 1.000 TL tuarındaki %18 KDV’ye tabi bir işlem, 7/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenir.

           

            İşlem bedeli                                                          : 1.000 TL

            Hesaplanan KDV (1.000x%18)                               : 180 TL

            Tevkifat oranı                                                        : 7/10

            Tevkif edilecek KDV (180x7/10)                              : 126 TL

            Tevkifat dahil toplam tutar (1.000+180)                   : 1.180 TL

            Tevkifat hariç toplam tutar (1.000+180-126)            : 1.054 TL 

            Yalnız, binellidörttürklirasıdır.

            İşbu fatura muhteviyatı mal 12.05.2012 tarihinde teslim edilmiş ve fatura 13.05.2012 tarihinde düzenlenmiştir.

            Alıcı, bu fatura ile ilgili 2 No’lu KDV beyannamesini 24.06.2012 tarihine kadar vermek zorundadır. 2 No’lu KDV beyanı 24.06.2012 tarihine kadar verilmişse, sorumlu sıfatıyla beyan edilen 126 TL, 24 06.2012 tarihine kadar verilmesi gereken mayıs dönemine ait 1 No’lu KDV beyannamesinde indirilir. 2 No’lu KDV beyanı örneğin, 24.08.2012 tarihinde verilmişse, 126 TL, 24.08.2012 tarihinde verilmesi gereken temmuz dönemine ait 1 No’lu KDV beyannamesinde indirilir. Satıcıya ödenen 180-126= 54 TL ise, alış faturasının deftere kaydedildiği dönemde (yıl geçmemek şartıyla) indirim konusu yapılır.      

            Satıcının bu faturayı geciktirmesi, örneğin, mayıs ayında değil de temmuz ayında düzenlemesi durumunda, teslimat mayıs ayında yapıldığından, 2 No’lu KDV beyanı yine 24.06.2012 tarihine kadar verilecektir. 54 TL, ise faturanın deftere kaydedilmesi ile indirilecektir. Genel tebliğ, 126 TL’nin indirimini es geçmiştir. 126 TL, faturasız, 2 No’lu KDV beyanı ile beyan edilebilir, ancak, bize göre, faturasız, indirilemez. 

            4. TAM TEVKİFAT UYGULAMASI:

            Tam tevkifatta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Tam tevkifat uygulanacak işlemler bu bölümde belirtilenlerle sınırlıdır. 

            4.1. İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYE’DE           BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER:

            İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların, Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olup olmaması önemli değildir. 2 No’lu KDV beyannamesi verilecektir. Örnek: Türkiye’de inşa edilecek bir alış veriş merkezinin mimari projesinin yurt dışında çizdirilmesi, yur dışından danışmanlık hizmeti alınması, KDV mükellefiyeti bulunmayan birine, yur dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti v.b. Mal teslimlerinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır. Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmeyecektir.

            4.2. GVK.’NUN 18.MAD.KAPSAMINDAKİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ: 

            GVK’nun 18.Maddesinde sayılan serbest meslek sahipleri (müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitler) yaptıkları teslim ve hizmetlerin tamamını aynı kanun’un 94.Maddesinde sayılan (kamu idareleri ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek usulde vergilendirilen ticaret ve serbest meslek erbabı, gerçek usulde vergilendirilen zirai işletmeler) kişi kurum ve kuruluşlara yapıyorlarsa ve önceden vergi sorumlusuna (iş yaptığı yukarıdaki kişi ve kurumlara) bildirmek şartıyla, ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. 94.Maddede sayılan kişi ve kurumlar, yukarıda sayılan meslek mensuplarına yapacakları ödemelerde, stopaj tutarı dahil, işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir.

            Sayılan meslek mensupları, yaptıkları teslim ve hizmetleri, 94.Maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşların yanı sıra 94.Maddede yer almayanlara da yapıyorlarsa yukarıdaki uygulamadan faydalanamazlar. 

            GVK’nun 94.Maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, yukarıda sayılan meslek mensuplarına iş yaptırdıklarında onlardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapan meslek mensubu;

            - KDV’ye tabi olmadığını,

            - KDV’ye tabi olduğunu, hesaplanacak KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiğini,

            - KDV’ye tabi olduğunu, hesaplanan KDV’nin kendisi tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini belirteceklerdir. Bu yazı saklanacaktır. Muhtasar beyannamenin 021 kodunda, KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar şeklinde satır açılacaktır. 

            4.3. KDV’YE TABİ OLAN KİRALAMA İŞEMLERİ:

            GVK’nun 70.Maddesinde belirtilen mal ve hakların, kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.

            - Kiraya verenin, KDV mükellefiyetinin bulunmaması, 

            - Kiracının KDV mükellefi olası,

            Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, KDV kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir.

            Ayrıca kiracının; basit usulde vergilendirilmesi (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetlerinin KDV’den istisna olması, sadece KDV’ye tabi bir işlem olduğunda beyanname veriyor olması, 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluş olması, durumunda da KDV, kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

            KDV’ye tabi olan kiralama işlerinde, kiraya verenin KDV mükellefi olması halinde (faaliyetleri gereği 2 No’lu KDV beyannamesi verenler hariç) sorumluluk uygulaması yapılmayacak ve KDV, kiraya veren tarafından genel esaslara göre beyan edilecektir.

            Yukarıda belirtilenler hariç, kiracının KDV mükellefi olmaması halinde de (faaliyetleri gereği 2 No’lu KDV beyannamesi verenler dahil) KDV kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

            Ancak; iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin, kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı, GVK’nun 70.Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’den müstesnadır (KDVK. Md.17/4-d). 

            4.4. REKLAM VERME İŞLEMLERİ:

            KDV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler (sadece 2 No’lu KDV beyanı verenler hariç) KDV mükellefi olmayan;

            - Amatör spor klüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,

            - Şahıslara ve kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,

            - Dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak,

            üzere benzer şekillerde reklam vermektedirler.  

            Reklam hizmeti verenlerin (örneğin, amatör klüplerin) KDV mükellefi olmaması halinde KDV, reklam hizmetini alanlar tarafından, sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

            Ayrıca reklam hizmetini alanların; basit usulde vergilendirilmesi (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetlerinin KDV’den istisna olması, sadece KDV’ye tabi bir işlem olduğunda beyanname veriyor olması, 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluş olması, durumunda da KDV, reklam hizmetini alanlar  tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

            5. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI:

            Kısmi Tevkifat: Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcı (teslim veya hizmeti yapan) tarafından beyan edilip ödenmesidir. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler bu bölümde belirtilenlerle sınırlıdır. 

            5.1. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR: 

            a) KDV mükellefleri (sadece 2 No’lu KDV beyanı verenler hariç),

            b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükelefi olsun, olmasın),

            - 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ve köylere hizmet götürme birlikleri,

            - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan, kamu kurum ve kuruluşları,

            - Döner sermayeli kuruluşlar,

            - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

            - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

            - Bankalar,

            - Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),

            - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

            - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

            - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan, kurum, kuruluş ve işletmeler,

            - Payları İMKB’de işlem gören şirketler,

            - Kalkınma ve yatırım ajansları,

            (b) Ayırımındaki, Belirlenmiş Alıcıların Birbirlerine Karşı Yaptıkları Teslim ve Hizmetlerde (klüplerin şirketleşenleri dahil, profesyonel spor klüplerince yapılanlar hariç) KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

            KDV mükelefiyeti bulunmayanların yukarıdaki (b) ayırımında olmamak şartıyla, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.  

            5.2. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER: 

            Bu bölümdeki kısmi tevkifatla ilgili işlemlerin tamamı hizmet mahiyetindedir. Ancak, yapılan hizmetin, malzeme + işçilik şeklinde olması  halinde toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV’ye tevkifat uygulanacaktır. 

         5.2.1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK- MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 5.1. (b)’deki alıcılar tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Kapsama Giren Hizmetler:

            - Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

            - Yukarıda sayılan inşaat işleri ile ilgili; tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda sayılan inşaat işleri ile ilgili olmakla birlikte, inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur).

            - Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler, yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde; Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler bölümü kapsamında değerlendirilir.

            Yüklenici tarafından, kısmen veya tamamen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, İşi Devreden Her Yüklenici Tarafından, Kendisine İfa Edilen Hizmete Ait KDV Üzerinden Tevkifat Yapılacaktır.

            Örnek 1: İhale makamı (A) bakanlığı. İhaleyi kazanan (B) şirketi. (B) şirketi aldığı enerji nakil hattı işinin nakliyesini (C) şirketine vermiştir. (C) şirketi, (B) şirketine, (B) şirketi de (A) bakanlığına fatura düzenlerken tevkifat uygulanacaktır.

            Örnek 2: DSİ tarafından yaptırılan baraj inşaatının asıl yüklenicisi (A) şirketidir. (A) şirketi hazır betonu (B) şirketinden temin etmesi durumunda, hazır betonun, hazırlanması, nakli ve yerine konulması, inşaat işi kabul edilmesi nedeniyle (B)’nin (A)’ye kestiği faturada tevkifat uygulaması yapılacaktır. 

            İşin bir kısmının alt yüklenicilere (taşeronlara) devrinde, devir işleminin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulamasında önem arzetmez.

            Örnek 3: (A) limited şirketi, 5.1.(b)’de yer alan bir şirket değildir. Hizmet binası inşaatı yaptıracaktır. İşi, hisseleri İMKB’de işlem gören (B) A.Ş.’ye ihale etmiştir. (B) ise bu inşaatın su basmanını (C) şirketine yaptırmaktadır. (B) şirketi hisseleri İMKB’de işlem gördüğünden 5.1.(b) ayırımına göre aldığı inşaat faturasının tevkifatlı olması gerekir. (A) limited şirketi ise söz konusu ayırımda yoktur ve aldığı fatura tevkifatsız olacaktır. Bu nedenle, (C)’nin (B)’ye kestiği fatura tevkifatlı, (B)’nin (A)’ya kestiği fatura tevkifatsız olacaktır.  

            Örnek 4: Hem alıcının, hem de yüklenicinin 5.1.(b)’de yer alması durumunda, tevkifat sözkonusu olmaz. Ancak, yüklenici inşaat işini, bu ayırımda yer almayan bir şirkete devretmesi halinde kendi aldığı faturaya tevkifat yapılacaktır.

            5.2.2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ  HİZMETLER:

            Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde  5.1. (b)’deki alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Kapsama Giren Hizmetler:

            Piyasa etüt-araştırma, ekspertiz, plan-proje; teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler.

            Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler de bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir.

            Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.

            Avukatların, vekalet akdi çerçevesinde, icra v.b. verdikleri hizmetler tevkifat kapsamına girmez. Ancak, avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

            Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir.     

            5.2.3. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM  VE ONARIM   HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılanlara karşı ifa edilen (bunlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan) makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise 5.2.1. bölümündeki yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. 

            Bakım ve onarımda malzeme, yedek parça kullanılıyorsa, işçilik+malzeme toplamı üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat yapılacaktır.  

            5.2.4. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılan idare, kurum ve kuruluşların; personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyanların, yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak hizmetler (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Yemeğin, sayılan kurumlara ait bir yerde pişirilmesi durumunda da tevkifat yapılacaktır. Yemek çeki- karnesi- bileti üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi değildir. Ancak, yemek çekini- karnesini- biletini satan firmanın hizmeti alanın işyerinde doğrudan yemek servisi yapması durumunda tevkifat uygulanacaktır.

            Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin verildiği lokanta,restauran ve benzeri yerlere gidilmesi suretiyle alınması ve faturanın Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılan idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmesi halinde  de tevkifat yapılacaktır.      

            Yukarıda, 5.1. (b) ayırımında, sayılan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları tevkifata tabidir.     

            Ayrıca; otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde; konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek bedeli tevkifata tabi tutulacaktır. 

             5.2.5. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ + ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ:

              Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlara karşı ifa edilen işgücü temin hizmetlerinde ve özel güvenlik ve koruma hizmetlerinde , hizmeti alanlar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

            Kapsama Giren Hizmetler:

            A) Gerçek veya Tüzel Kişilerin Gerekli İşgücünü Alt İşverenlerden veya    Diğer Kişi, Kurum, Kuruluş ve Organizasyonlardan Temin Etmesi:

            İşgücü temininde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat yapılır:

            - Temin edilen elemanlar, hizmeti alanın bünyesinde, ücretli olarak hizmet akdiyle bağlı olmamalıdır.

            - Temin edilen elemanlar, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılmalıdır.

            Elemanların, mal veya hizmet üretiminde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

            B) Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri:

            Yukarıdaki 5.1. bölümünde sayılanların tamamına verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de, işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.  

            Yalnızca, özel güvenlik sistemlerinin kurulması tevkifata tabi değildir. Ancak, bu kurulum,  5.2.1. bölümdeki yapım işlerine giriyorsa o bölüm kapsamında tevkifat yapılacaktır.  

            5.2.6. YAPI DENETİM HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlara karşı ifa edilen yapı denetim hizmetlerinde, hizmeti alanlar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri, su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler oluşturmaktadır.

            Verilen yapı denetim hizmetlerinde, bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanacaktır.

            Kat karşılığı inşaat işlerinde, yapı denetim hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura, arsa sahibi adına düzenlendiğinden, arsa sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Arsa sahibinin, Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlar arasında olması halinde tevkifat uygulaması yapılacaktır. Yoksa yapılmayacaktır.

            5.2.7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ,   FASON  ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlara karşı ifa edilen fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yapacak işletmeler ve fason iş yaptıracak olanlar arasında aracılık hizmeti verenlerin bu hizmetlerinde, hizmeti alanlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Kapsama Giren Hizmetler:

            - Deriden mamül giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere, fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil),

            - Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (iş bu malların tadilat ve onarımı hariç),  

            - Bazı KDV mükellefleri; Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedirler. Yani iki tarafı bir araya getirmektedirler.

            - Terziler tarafından yapılan dikim, tadil ve onarım şeklindeki hizmetler,

            Aracılık hizmetleri de dahil tevkifat kapsamına girmektedir.

            Fason İmalat:

            Fason imalatta, yapılacak imalatla ilgili ana hammadde başta olmak üzere, hammaddelerin iş yaptıranlarca temin edilmesi şarttır.

            Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon sektöründe; boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin iş yaptıranlar tarafından temin edilip, işi yapacak olanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.   

            Boya ve kimyevi maddelerin işi yapacak olanlar tarafından temin edilmesinde tevkifat yapılmayacaktır.

            Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifata tabidir. Ancak, bu işler; boya, baskı, apre ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa, aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler, iş yaptıranlar tarafından temin edilip, işi yapacak olanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, işi yapacak olanlar tarafından temin edilmesinde ise tevkifat yapılmayacaktır.

            Fason Olarak Yapılan Yıkama ve Kurutma İşleri:

            Fason olarak yapılan yıkama ve kurutma işlerinde de, yardımcı malzemelerin, iş yaptıranlar tarafından temin edilip, işi yapacak olanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.  

            Presleme işinin, yıkama ve kurutma işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak birlikte yapılması ve aynı faturada gösterilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme işinin yıkama ve kurutma işinden ayrı olarak yapılması durumunda tevkifat yapılmayacaktır.

            Fason olarak yaptırılan kapitone işlerinde, astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela tatbik edilmektedir.

            Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, iş yaptıranlar tarafından temin edilip, işi yapacak olanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç, bunların işi yapacak olanlar tarafından temin edilmesinde ise tevkifat yapılmayacaktır.

            Elyaf ile birlikte tül veya telanın tatbik edildiği hallerde, elyaf ile tül veya elyaf ile telanın, iş yaptıranlar tarafından temin edilip, işi yapacak olanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç, bunların işi yapacak olanlar tarafından temin edilmesinde ise tevkifat yapılmayacaktır.

            Fason işlerde mamül, bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, kısmi olarak yaptırılması da mümkündür. 

            5.2.8. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME   HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1./a-bölümünde sayılanlara, turizm acentesi, rehber ve benzerleri tarafından, turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/mağazalara götürmeleri karşılığında, bu kişilere, komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler (alıcılar) tarafından komisyon tutarına ait KDV (genel orandır) üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            5.2.9. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE         KONU İŞLEMLERİ:

              Profesyonel spor kulüplerince yapılan (şirketleşenler dahil) bu bölüm  kapsamındaki işlemlerde, Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

            Profesyonel Spor Kulüpleri (şirketleşenler dahil)

            Profesyonel spor kulüplerinin;

            * Reklam gelirleri (sponsorluk yoluyla veya reklam almak, reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil),

            * Yayın gelirleri (spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle elde edilen yayın gelirleri)

            * İsim hakkı gelirleri (toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkkı geliri)

            % 18 KDV’ye tabi olan bu gelirlerindeki KDV’nin 9/10’u, işlemin muhatapları tarafından (5.1 bölümünde sayılanların tamamı) KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Amatör Spor Kulüpleri

            Amatör spor kulüplerinin KDV mükellefiyeti yoktur. Bu nedenle amatör spor kulüplerinin bu tür gelirlerine “Tam Tevkifat” uygulanacaktır. 

            Tam tevkifatta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

            Örnek: (A) Hazır Giyim A.Ş. hem Türkiye süper ligindeki (Z) spor kulübüne, hem de bulunduğu ilin mahalli ligindeki (Y) spor kulübüne forma reklamı vermiştir. (Z) spor kulübü KDV mükellefi olduğundan aldığı forma reklam geliri ile ilgili düzenleyeceği faturadaki % 18 KDV’ye 9/10 tevkifat uygulanacaktır. (Y) spor kulübünün KDV mükellefiyetinin olmaması şartıyla, reklam gelirine ait %18 KDV’nin tamamı (% 100’ü) tevkifata tabi olacak ve (A) Hazır giyim A.Ş. tarafından tam tevkifat kapsamında beyan edilecektir.     

            5.2.10. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlara karşı ifa edilen ve bu bölümde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti, hizmeti alanlar tarafından 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Tevkifat Kapsamındaki Temizlik Hizmetleri:

            * Bina temizliği (binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının-halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.- bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir).

            * Sokak temizliği,

            * Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

            * Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

            * Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

            * Haşere mücadelesi,

            * Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,

             * Havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması,

            Temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmaz.

            Tevkifat Kapsamındaki Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri:

            * Park, bahçe, mezarlık alanları, bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması- ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları. 

            5.2.11. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ:

            Yukarıda, 5.1. bölümünün tamamında (a+b) sayılanlara karşı ifa edilen ve bu bölümde belirtilen servis taşımacılık hizmeti, hizmeti alanlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Faturanın Sorumlular Adına Düzenlenmesi:

            Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla verilen servis hizmetleri (özel palakalı araçlarla yapılması dahil) hizmeti alanlar tarafından 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak faturanın sorumlular adına düzenlenmesi durumunda KDV tevkifatı yapılır.

            Faturanın Personel, Öğrenci veya Veli Adına Düzenlenmesi:

            Personel, öğrenci veya velilerin aralarında anlaşarak, doğrudan taşımacı ile sözleşme yapması durumunda fatura öğrenci, veli, personel adına kesilir. Bu durumda KDV tevkifatı yapılmaz.

            5.2.12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ:

            Yukarıda, 5.1./b-bölümünde sayılanlara, karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacakır.

            Kapsam:

            Kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dahil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde kullanılacak malzemelerin alıcı tarafından verilmesi veya verilmemesinin bir önemi yoktur.   

            Aynı mallar matbaa tarafından hazırlanmış ve piyasaya sürülmüşse, bu malların hazır olarak piyasadan sorumlular tarafından satın alınmasında KDV tevkifatı olmaz.

            Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı içeriğini kendisinin hazırladığı ders kitabını (A) matbaasına bastırdığında 5/10 KDV tevkifatı yapılacaktır (baskı işi hizmet olduğu için). Milli Eğitim Bakanlığı, başka bir ders kitabını piyasadan hazır olarak satın aldığında (mal alımı olduğu için) KDV tevkifatı yapılmayacaktır.    

            5.2.13. YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDAKİ HİZMETLER:

            KDV mükellefleri tarafından, 5018 Sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            6. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK MAL TESLİMLERİ:

            6.1. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ:

            Bu bölümde belirtilen külçe metallerin, yukarıda, 5.1./(a+b) bölümünde sayılanlara tesliminde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacakır.

            Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe İthalatçıları:

            Bakır, çinko ve alüminyum külçenin, ithalatçısı tarafından yapılan ilk teslimde KDV tevkifatı yoktur. Daha sonraki el değiştirmelerde ise 7/10 oranında tevkifat yapılacaktır. İthalatçı tarafından düzenlenecek faturada” Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklaması yapılacak ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. 

            Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe’nin Cevherden Üretim Yapan İlk Üreticileri:

            Bakır, çinko ve alüminyum külçenin, cevherden üretim yapan ilk üreticisi tarafından yapılan ilk teslimde KDV tevkifatı yoktur. Daha sonraki el değiştirmelerde ise 7/10 oranında tevkifat yapılacaktır. Cevherden üretim yapan ilk üretici tarafından düzenlenecek faturada “ Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklaması yapılacaktır. 

            Her Türlü Hurda Metalden Elde Edilen Külçeler:

            Her türlü hurda metalden elde edilen külçelerde 7/10 KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Slab, billet (biyet), kütük, ve ingot teslimleri de bu uygulamada külçe olarak değerlendirilecektir.

            Sonuç itibariyle; bakır, çinko ve alüminyum külçelerin ithalatçıları ve ilk üreticilerinin yapacağı ilk teslimlerden sonraki el değiştirmelerde ve her türlü hurda metalden elde edilen külçelerin her tesliminde 7/10 tevkifat yapılacaktır.

            6.2. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ:

            Bu bölümde belirtilen kapsam dahilindeki ürünlerin, yukarıda, 5.1./(a+b) bölümünde sayılanlara tesliminde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacakır.

            Kapsam:

            Tevkifat kapsamına; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri girmektedir. Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifata engel değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifata tabi değildir.

            Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kağıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen “izoleli iletken” teslimleri tevkifata tabi değildir.

            Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlardan imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma  ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.

            Örnek: Bakır, çinko, alüminyum ve bunların alaşımı metallerden elde edilen meşrubat kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, mahya, alüminyum folyo, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, flanş, maşon, dirsek, bek, kanca, menteşe, aksesuar ve benzerlerinin teslimi tevkifata tabi olayacaktır.

            Kapsam Dahilindeki Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerin İthalatçıları:

            Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerin, ithalatçısı tarafından yapılan ilk teslimde KDV tevkifatı yoktur. Daha sonraki el değiştirmelerde ise 7/10 oranında tevkifat yapılacaktır. İthalatçı tarafından düzenlenecek faturada ”Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklaması yapılacak ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. 

            Kapsam Dahilindeki Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerin Cevherden            Üretim            Yapan İlk Üreticileri:

            Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerin, cevherden üretim yapan ilk üreticisi tarafından yapılan ilk teslimde KDV tevkifatı yoktur. Daha sonraki el değiştirmelerde ise 7/10 oranında tevkifat yapılacaktır. Cevherden üretim yapan ilk üretici tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklaması yapılacaktır. 

            6.3. HURDA VE ATIK TESLİMİ:

            Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDVK’nun 17/4-g maddesi gereği KDV’den istisnadır. Tevkifat da yoktur. Ancak, KDVK’nun 18/1.Maddesi gereği istinadan vazgeçilebilmektedir. İstisnadan vazgeçmiş olanların metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır (bkz.Gen.Teb.3.3.3).  

            6.4. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM HURDA VE   ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ:

            KDV mükellefleri tarafından, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin, yukarıda, 5.1./(a+b) bölümünde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacakır.

            6.5. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ:

            KDV mükellefleri tarafından, kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul,persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41,03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, yukarıda, 5.1./(a+b) bölümünde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacakır.

            6.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ:

            Yukarıda, 5.1./(a+b) bölümünde sayılanların; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş, alımlarında 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Sözkonusu malların, ithalatçısı tarafından yapılan teslimde KDV tevkifatı yoktur.  İthalatçı tarafından düzenlenecek faturada ” Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklaması yapılacak ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. 

            Mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerde KDV Tevkifatı Yoktur.    

            7. TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR:

            a) Yukarıda, 5.1./b, bölümünde sayılanların kendilerinin yapmış olduğu teslim ve hizmetlerde, alıcıların durumuna bakılmaksızın KDV tevkifatı yapılmaz.   

            b) KDVK’nun 11/1-c Maddesine göre, imalatçıların, ihraç kaydı ile yaptığı mal teslimlerinde KDV tevkifatı yapılmaz.

            c) KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapılmaz.

            d) Kısmi tevkifat kapsamına giren bir işlemde, KDV dahil işlem bedeli 1.000 TL’yi aşmıyorsa KDV tevkifatı yapılmaz. Ancak, tevkifattan kaçmak için, birden fazla fatura keserek bedelin parçalara ayrıldığı tespit edilirse, işlem bütünlük arzediyorsa vergi dairesince gerekli işlem yapılacaktır.

            8. BELGE DÜZENİ:

            Örnek: KDV hariç 1.000 TL tuarındaki %18 KDV’ye tabi bir işlem, 7/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenir.

            İşlem bedeli                                                         : 1.000 TL

            Hesaplanan KDV (1.000x%18)                               : 180 TL

            Tevkifat oranı                                                        : 7/10

            Tevkif edilecek KDV (180x7/10)                              : 126 TL

            Tevkifat dahil toplam tutar (1.000+180)                    : 1.180 TL

            Tevkifat hariç toplam tutar (1.000+180-126)              : 1.054 TL 

            Yalnız, binellidörttürklirasıdır.

            9. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ:

            9.1 ALICILARIN 2 NO’LU KDV BEYANI:

            2 No’lu KDV beyanı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 2 No’lu KDV Beyannamesi, 1 No’lu KDV beyannamesinde de olduğu gibi,  işlemin yapıldığı ayı takip eden ayda beyan edilerek ödenecektir. 

            2 No’lu KDV Beyannamesinin Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim Tablosu:

            Tam Tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Bu tür işlemler bu tabloda gösterilecektir. Tablonun işlem türü alanı; Bu alan, işlem türü listesinden seçim yapılarak duldurulur. Matrah kısmına, KDV hariç bedel, oran kısmına, işlemin tabi olduğu KDV oranı yazılacaktır. Alıcı tarafından tevkif edilen vergi kısmı ise, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. 

            2 No’lu KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim Tablosu:

            Kısmi Tevkifat: Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcı (teslim veya hizmeti yapan) tarafından beyan edilip ödenmesidir. Alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin beyanı bu tabloda gösterilecektir. Matrah kısmına, KDV hariç bedel, oran kısmına, işlemin tabi olduğu KDV oranı, tevkifat oranı kısmına, KDV tevkifat oranı yazılacaktır. Alıcı tarafından tevkif edilen vergi kısmı ise, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. 

            2 No’lu KDV beyanının verilmemesi veya eksik beyan edilmesi hallerinde, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi hesaplanır. Beyan edilmeyen tutarın 1 No’lu KDV beyannamesinde indirilmemiş olması kesilecek cezaya ve faize engel olmaz.

            Alıcıların, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemesi gereken vergileri, satıcılar beyan ederse;

            - Vergi aslı aranmaz,

            - KDV’nin ödenmiş olması halinde, verginin normal vadesi ile ödeme tarihi arasında gecikme faizi uygulanır,

            - KDV’nin ödenmemiş olması halinde, verginin normal vadesi ile, yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihi arasında gecikme faizi uygulanır.  

            9.2 SATICILARIN 1 NO’LU KDV BEYANI:

            Satıcılar 1 No’lu KDV Beyannamesinin, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Tablosunda ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Tablosunda iki ayrı işlem yapacaklardır.

            Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Tablosu: Tablonun işlem türü alanı; Bu alan, işlem türü listesinden seçim yapılarak duldurulur. Matrah kısmına, KDV hariç bedel, oran kısmına, işlemin tabi olduğu KDV oranı yazılacaktır. Tevkifat oranı kısmına, KDV tevkifat oranı yazılacaktır. Tevkifat dışı kalan vergi kısmı ise, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. 

            Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Tablosu (İade Almak İstemeyenler Bu        tabloyu doldurmayacaklar): İşlem türü listesinden, yapılan işleme ait “Kod” seçilir. Teslim ve Hizmet Tutarı kısmına, KDV hariç işlem bedeli yazılır ( Bu tutar, üst bölümdeki-kısmi tevkifat uygulanan işlemler tablosu- matrah kısmına yazılan tutarla aynı olacaktır). İadeye konu olan KDV kısmına ise, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılır. İade edilmesi gereken KDV satırındaki tutarın bu uygulamadan kaynaklanan kısmı, KDV Tebliğin 5.Bölümündeki usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilir. 

            10. DÜZELTME İŞLEMLERİ:

            10.1. KDV TEVKİFATINA TABİ MALLARIN İADESİ:  

            KDV tevkifatına tabi malların iadesinde, düzeltme işleminde, KDV tevkifatı dışında kalan KDV oranı kullanılır.

            Örnek:           

            İşlem bedeli                                                         : 10.000 TL

            Hesaplanan KDV (10.000x%18)                            : 1.800 TL

            Tevkifat oranı                                                       : 7/10

            Tevkif edilecek KDV (1.800x7/10)                          : 1.260 TL

            Tevkifat dahil toplam tutar (10.000+1.800)               : 11.800 TL

            Tevkifat hariç toplam tutar (10.000+1.800-1.260)      : 10.540 TL 

            Yalnız, onbinbeşyüzkırktürklirasıdır.

            _____________________ ALICININ MAL ALIŞ KAYDI ______________

            153- TİCARİ MALLAR       10.000

            191- İNDİRİLECEK KDV      1.800

                                                           320- SATICILAR                     10.540

                                                           360- ÖD.VERGİ VE FON          1.260

                                                           360 01- Sorumlu Sıfatı İle Öd.KDV

            _____________________ ALICININ MAL İADESİ __________________

            320- SATICILAR                 4.216

                                                           153- TİCARİ MALLAR       4.000

                                                           391- HESAPLANAN KDV      216

            Örnekteki KDV oranı %18’dir.

            Tevkifat dışında kalan KDV oranı ise= 18x7/10 (-) 18 = % 5,40’dır

            Hasaplanacak KDV ise, 4.000 x %5,40 = 216 TL.

            Tevkifata tabi işlem bedelinde, sonradan başka sebeplerle bir azalma            meydana        gelirse, azalma için, aynı mantık içerisinde düzeltme yapılacaktır.

            _________________________________________________________

            10.2. KDV TEVKİFATINA TABİ MALLARDA SONRADAN İŞLEM BEDELİNİN          ARTMASI:  

            Fiyat fakı, kur farkı ve benzeri nedenlerle, tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak, fatura düzenlenerek, KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV üzerinden (asıl işlem bedelinde yapıldığı gibi) tevkifat uygulanması gerekmektedir. 

            10.3. ALICI LEHİNE KUR FARKI OLUŞMASI:

            Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte, kur farkı oluşması halinde, alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenir. Bu fatura, kur farkı tutarı üzerinden, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki KDV oranı ile ve tevkifat yapmadan düzenlenecektir. 

            10.4. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN KDV’NİN İADESİ:

            Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen KDV’nin bulunması halinde, alıcı ve satıcının KDV beyanlarını düzeltmeleri gerekiyor.

            Öncelikle alıcı, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiyi satıcıya öder. Alıcı, fazla ve yersiz tevkif edilen KDV’yi satıcıya ödediğini gösteren bir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte ilgili daireye müracaatı halinde, fazla ve yersiz tevkif edilen vergi kendisine ödenir. Ancak, alıcı, fazla ve yersiz tevkif edilen vergiyi beyan etmiş ancak, ödememişse, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV tahakkuktan terkin edilir.

            Yersiz tevkif edilen verginin, alıcı tarafından değil de, tamamının satıcı tarafından beyan edilmesi durumunda, alıcı, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiyi satıcıya öder. Sonuçta, KDV tevkifatı olmadığı için verginin tamamı satıcı tarafından beyan edilmesi gerekiyordu, zaten öyle yapılmış, sadece, alıcı satıcıya ödemediği vergiyi ödeyecek o kadar.

            KDV tevkifatına tabi olup, tevkifata tabi tutulan bir işlemde, KDV’nin tamamının satıcı tarafından beyan edilmesi halinde;

            * Satıcı KDV beyanını düzeltir,

            * Önceki beyanda KDV ödemesi varsa, söz konusu işlemle ilgili kısmı satıcıya iade edilir.  

            Yapılacak iadelerde; Teminat, YMM raporu ve vergi inceleme raporu aranmaz.     

 

            11. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İADELERİ:

            * Alıcı ve satıcının 1 ve 2 No’lu KDV beyanlarının verilmiş olması zorunludur.

            * 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilip tahakkuk ettirilen verginin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

            * Yukarıda, 5.1./b, bölümünde sayılanlardan, genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde, hakedişlerin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir.

            * İade olarak talep edilecek tutar, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İade istenilecek KDV, hiçbir surette tevkif edilen KDV’den fazla olamaz.

            * Vergi dairesince aranacak belgeler:

            - İade talep dilekçesi,

            - İnternet vergi dairesi liste alındısı,

            - Tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

            - Tevkifat uygulanan işleme ait satış faturalarının dökümünü gösteren liste. ( Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilecektir. Kağıt ortamında ayrıca ibraz edilmeyecektir).

            * Yukarıdaki belgeler tamamlanmadıkça iade talebi hüküm ifade etmez.

            * İade talebinde bulunulabilmesi için, iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur. 

            * Alıcı, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan satıcıdan tevkifat uygulayarak mal ya da hizmet alabilir. Alıcı, bu mal ya da hizmet alımını, iade hakkı doğuran bir işlemde kullanır ve iade talebinde bulunursa, tevkif edilen KDV’nin sorumlu sıfatıyla nakden veya mahsuben vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, talebi, genel esaslara göre yerine getirilir. Ancak, alıcının diğer alımları ile ilgili olarak “özel esas uygulaması”nı gerektirecek bir durumun olmaması gerekir.  

            Aynı dönemde, 1 No’lu KDV beyanındaki KDV alacağı, 2 No’lu KDV beyanındaki borca mahsup edilirse, bu durumda bir üst parağraftaki ödeme şartı gerçekleşmemiş sayılır. Dolayısıyla talep reddedilir. Ancak, diğer dönemlere ait iade alacağı söz konusu borca mahsup edilirse, yukarıdaki ödeme şartı gerçekleşmiş sayılır.

            11.1. MAHSUBEN İADE:

            Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacakları, mükellefin kendisinin, ithalat sırasında uygulananlar da dahil olmak üzere vergi borçlarına ve fer’ileri ile birlikte sosyal sigorta pirim borçlarına mahsubu mümkündür. Sözkonusu iade alacağı; ortaklık payı ile sınırlı olmak üzere, adi ortaklık, kollektif ve komandit şirketlerde komandite ortakların mezkûr borçlarına mahsup edilebilecektir.   

            Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No’lu KDV beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

            2.000 TL’yi aşmayan mahsup taleplerinde, vergi inceleme raporu, teminat veya YMM raporu aranmaz. 2.000 TL’nin aşılmasında ise, vergi inceleme raporu, teminat ve YMM raporu söz konusu olabilmektedir, (bunun için bkz, Tebliğ, 5.2.1.3 ve 5.2.1.4 bölümlere).

            11.2. NAKDEN İADE:

            2.000 TL’yi aşıp aşmaması, durumuna göre vergi inceleme raporu, teminat veya YMM raporu söz konusu olabilmektedir, (bunun için bkz, Tebliğ, 5.2.2.1 ve 5.2.2.2 bölümlere).

            11.3. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

            Tevkifata tabi tutulan KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu yapmayıp, izleyen dönemlerde, işlemin gerçekleştiği aya düzeltme vermek şartıyla, bu defa dönüp, iade talep etmek mümkündür. Bunun tam tersi de mümkündür. Yani iade isteyip iade işlemi tamamlanıncaya kadar bu tercihten vazgeçmek te mümkündür ancak, yine düzeltme beyanı vermek gerekir. Her iki durumunda  bir dilkçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. İade alacağının üçüncü kişilere temlik edilmesi de mümkündür.     

            12. SATICILARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU:

            Satıcılar, kısmi tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara Tebliğin EK:1’inde sunulan listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No’lu KDV beyanamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

            13. ALICILARIN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU:

            Alıcılar, tevkif ettikleri KDV’yi, beyan edip ödemek şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan KDV’nin hazineye intikal etmemesinden sorumlu olmayacaklardır.